Prepracované čelné prevodovky

Čelné prevodovky a ich využitie v gumárenskom priemysle

Tak ako zrejme všetky odvetvia priemyslu a sféry života, tak aj gumárenský priemysel dnes zažíva pomerné veľké zmeny. Jednou z dôležitých súčastí gumárenského priemyslu sú v procese výroby aj samotné čelné prevodovky. Toto odvetvie sa však nemalou mierou snaží optimalizovať svoju energetickú náročnosť a dôvody takéhoto prístupu sú hneď dva. Prvým je dosiahnutie ideálnych nákladov na energie, a teda finančné hľadisko. Tým druhým dôvodom je ekologické zmýšľanie celého odvetvia, ktoré sa dnes taktiež chce podpísať pod zdravší spôsob vlastnej produkcie a zníženie záťaže pre životné prostredie. Pozrime sa teda bližšie na to, aká je úloha čelných prevodoviek v týchto podmienkach.  

Čelné prevodovky ako neodmysliteľná súčasť výroby gumárenského priemyslu 

Čelné prevodovky do ťažkých strojov
Výkonnosť čelnej prevodovky

Spomenuli sme energetickú náročnosť a pri nej je nutné poukázať na jasný trend, ktorý hovorí o neustále stúpajúcej krivke spotreby energie. Priemysel môžeme celkom určite označiť za jedného z najväčších spotrebiteľov týchto energií a z tohto titulu je teda nesmierne dôležité neustále hľadať moderné riešenia tak, aby mohla vyššie uvedená rastová krivka nabrať opačný trend. Za jedno z týchto riešení môžeme označiť i čelné prevodovky, ktoré nachádzajú uplatnenie v gumárenskom priemysle pri niektorých z používaných zmesí. Takéto zmesi sú miešané prostredníctvom mixérov hneď na začiatku procesu spracovania gumy, z ktorej sú vo finále produkované pneumatiky pre rôzny typy automobilov a iných strojov. Proces miešania zmesí je kvôli efektívnosti výrobného procesu realizovaný v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke. Z tohto dôvodu sa jedná, po stránke energetickej náročnosti, o pomerne zložitý proces. A práve tu prichádza na rad využitie čelných prevodoviek, ktoré predstavujú pre výrobný proces i produktivitu práce hneď niekoľko zásadných výhod. Aplikáciou čelných prevodoviek je dosiahnutá najmä väčšia mechanická účinnosť, menšia hmotnosť a s ňou súvisiace i menšie konštrukčné rozmery. Medzi nemenej dôležitý prínos možno tiež zaradiť fakt, že chladiaci výkon je postačujúce zabezpečiť v oveľa menšej miere. Prúd výkonu, ktorý vstupuje do prevodovky je rozdelený vďaka diferenciálu do dvoch častí a tie sú ďalej odvádzané na príslušné výstupné hriadele. Tieto hriadele sú spolu prepojené príslušným prevodom. Jeho funkciou je hlavne zabezpečiť rovnomernosť týchto hriadeľov, čo sa týka počtu otáčok. Na internetovej stránke https://el-motor.sk/ nájdete bližšie informácie.